arrows

Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronach internetowych kuros.info oraz zapewniamy, że Administrator z należytą starannością stosuje odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.

  1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: KUROS ADVISORS ACCOUNTANTS Sp. z o.o. UL. ŻEGLARSKA 4, 80-273 GDAŃSK, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr KRS 1038763, NIP 5842666038, REGON: 220718313.

  1. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularz kontaktowy. Strona Internetowa wykorzystuje jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone formularzy.

Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon oraz adres e-mail. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.

  1. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem lub z przedstawicielem KUROS ADVISORS ACCOUNTANTS SP. Z O.O. oraz komunikacji związanej ze świadczenie usług. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

Zgodna na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy.

Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).

  1. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać:
a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze korespondencji, obsłudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
b) innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Administrator zapewnia, aby każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi, poza przypadkami udostępnienia danych opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

  1. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Strony Internetowej

Ta Strona Internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy danych internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat wykorzystywania tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej Google skróci wcześniej adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA zostanie wysłany pełny adres IP i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na tej stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google zgodnie z oświadczeniami tej firmy.

Użytkownik może zrezygnować z przechowywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić firmie Google zbieranie danych (w tym adresu IP) generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

  1. Państwa prawa – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
• usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
• ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
• złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w pkt. 8, mailowo, telefonicznie lub listownie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

  1. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

Dane kontaktowe KUROS TAX ADVISORS ACCOUNTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

UL. ŻEGLARSKA 4
80-273 GDAŃSK

+48 58 739 63 84
OFFICE@KUROS.INFO